Balance in Life, gevestigd aan Paardestraat 32A, 6131HC te Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.Balance-in-Life.nl

Paardestraat 32A

6131HC Sittard

+31 655830775

Linda van Galen is de Functionaris Gegevensbescherming van Balance in Life. Zij is te bereiken via info@Balance-in-Life.nl of 0655830775

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Balance in Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website verzamelt geen gegevens. De diensten die geleverd worden hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Balance-in-Life.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Dit om je te kunnen bellen, e-mailen of om een factuur te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening dan wel afhandeling van dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren en af te handelen.

Balance in Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Geautomatiseerde besluitvorming

Balance in Life neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balance in Life) tussen zit. Balance in Life gebruikt hiervoor geen extra computerprogramma’s of -systemen:

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Balance in Life bewaart de gegevens die nodig zijn om jou als cliënt te bereiken, Naam, telefoonnummer en emailadres gedurende de tijd dat je diensten afneemt. Daarna zullen ze na 2 jaar verwijderd worden.

  • Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derde. Met uitzondering van facturen die voor het leveren van onze diensten gemaakt worden. Deze gegevens heeft de accountant nodig om te verwerken in het boekhoudprogramma. Er is een privacyverklaring aanwezig met het samenwerkende bedrijf.

  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Balance in Life gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Balance in Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Balance-in-Life.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Balance in Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Balance in Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Linda van Galen via info@Balance-in-Life.nl of 0655830775

Balance in Life :

Balance in Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Balance in Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Balance in Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.